Tweantse Zaakn

Aj mie nich zeet...(lichte tekst: Mannen - Bioproducten

Aj mie nich zeet, dan is 't duuster lichte tekstleur